Användning av personuppgifter

VVS information Data AB förvaltar RSK-databasen som är VVS/VA-branschen produktdatabas där varje handelsvara får ett RSK-nummer mot vilket produktinformation lagras. Produktinformationen visas publikt på rskdatabasen.se med uppgift om RSK-innehavare och görs också tillgänglig mot våra så kallade nyttjanderättskunder.

Våra intressenter är de som har produkter i databasen (RSK-innehavare) och de som använder informationen från databasen (Nyttjanderätt). VVS Information Data AB använder sig av personuppgifter om användare för att fullgöra avtal och förpliktelser samt tillhandahålla system kring företagets tjänster.

Kategorier av registrerade

 • Användare av tjänster och system

Kategorier av personuppgifter

 • Namn (för- och efternamn)
 • E-postadress
 • Användarnamn
 • Telefonnummer
 • Företag (som användare tillhör)

Ändamål med behandling av personuppgifter

För att hantera användare i systemet sparas uppgifter om användarens namn, e-postadress och telefonnummer. Uppgifterna används för att ge åtkomst till systemet via inloggning men också för att spåra ändringar. Varje förändring som gjort i produktinformationen sparas med tidpunkt, användarid (e-postadress), namn och företagsnamn.

För att hantera företagsinformation, exempelvis för fakturering, sparas utöver företagets uppgifter också information om kontaktperson och fakturareferens.

För att möjliggöra kommunikation med våra intressenter sparas uppgift om kontaktpersoner (namn, e-post och telefonnummer) för följande kategorier; Huvudansvarig RSK Databasen, Er referens/Fakturamottagare, Dokumentansvarig, Bildansvarig, VD/Verksamhetsansvarig, Marknads/försäljningsansvarig samt Miljökontaktperson. Samtliga uppgifter underhålls av den på företaget som är huvudansvarig för RSK-databasen, med möjlighet att också ta bort uppgiften.

I vårt nyhetsbrev används e-postadresser dels från kontaktuppgifterna men även de som fristående anmält sig som mottagare av nyhetsbrevet. I varje utskick finns möjlighet att avregistrera sig från nyhetsbrevet.

Behandlingens art

 • Insamling
 • Lagring

Lagringstid

 • Uppgifter om användare av tjänster och system lagras så länge som tjänsterna används
 • Uppgifter om tidigare användare som inte längre använder tjänsterna finns kvar till dess att uppgiften tas bort, vilket normalt sker av företagets huvudansvarig för RSK-databasen.
  • På anmodan från användaren eller det företag användaren företräder ska VVS Information Data AB bistå med att lagrade personuppgifter omgående tas bort.
  • Efter avslutad kundrelation med VVS-information eller den senaste aktiva dialogen sparas personuppgifter som längst 24 månader.

Underbiträden

VVS Information Data AB anlitar underbiträden för IT-tjänster, ekonomitjänster och marknadsföringstjänster vilket omfattar behandling av personuppgifter för VVS Information Data ABs räkning.

Användarens rätt till registerutdrag

VVS Information Data AB ska på anmodan från användare utlämna de personuppgifter som lagrats på användaren, genom ett så kallat registerutdrag.

Användarens rätt att bli glömd

VVS Information Data AB ska på anmodan från användare ta bort de personuppgifter som lagrats på användaren. Undantaget är uppgifter som ska sparas enligt lag, till exempel bokföringslagen.

Utlämnade av personuppgifter

VVS Information Data AB förbehåller sig rätten att, utan användarens samtycke, samarbeta med relevant tillsynsmyndighet, i den utsträckning som framgår enligt lag. Bland annat,

 • Tillhandahålla all information som tillsynsmyndigheten efterfrågar för att kunna uppfylla sina uppgifter
 • Begränsa eller upphöra att behandla personuppgifter efter beslut från tillsynsmyndigheten

Skydd mot obehörig åtkomst

VVS Information Data AB, själv eller genom underbiträden, åtar sig att upprätta och vidmakthålla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder i syfte att skydda de personuppgifter som behandlas mot obehörig, oavsiktlig eller olaglig åtkomst. Känslig data ska vara krypterad, enligt principen privacy by default.

VVS Information Data AB ska snarast informera berörd kund vid misstanke om obehörig, oavsiktlig eller olaglig åtkomst av kundens personuppgifter som kan antas vara av väsentlig betydelse.

Kontaktuppgifter till oss

VVS Information Data AB, org.nr 556075-1728, med adress Drakenbergsgatan 21, 117 41 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter. Behöver du komma i kontakt med oss når du oss på: info@vvsinfo.se

Du har enligt dataskyddslagstiftningen rätt att inge klagomål på en behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen (www.datainspektionen.se).